Príčiny zarosovania okien

Z bežného života je zrejmé, že vo všetkých stavebných materiáloch aj iných, ktoré prichádzajú do nejakej relácie s oknami sa nachádza vlhkosť. 

Z hľadiska okien je to hlavne:

  • stavebná vlhkosť
    inak nazývaná aj zabudovaná pri výstavbe, oprave, výmene okien vo forme betónu, omietok, podláh a pod. Táto sa časom znižuje odhadom asi po 3 rokoch od novostavby, je na prijateľnej hodnote.
  • meteorologická vlhkosť

    vo forme zrážok je účinkom absorbčných vlastností stavebných materiálov /napr. panelov/ v nich postupne zachytávaná a v neskoršom období v závislosti od relatívnej vlhkosti zase uvoľňovaná do okolia /napr. do bytu/.
  • prevádzková vlhkosť
    je z používania stavby a činnosti človeka ako pranie, umývanie, varenie, dýchanie a pod.


Ak nastane stav na konštrukcii okien, že povrchová teplota niektorej časti okna je nižšia ako teplota rosného bodu /2.2./ pre danú teplotu a relatívnu vlhkosť, tak vyššie uvádzaná vlhkosť sa zmení z plynného – parného skupenstva na kvapalné, čiže na vodu a vytvára kvapky vody, ktoré sa pri trvaní podmienok zväčšujú a neskôr stekajú ako kondenzát – voda na parapety okien.

Principiálne, príčinou rosenia okien je uvádzaná vlhkosť a fyzikálne zákony. Samotné okno je len predvádzací prvok platnosti prírodnej zákonitosti.

Rosný bod

Teplota, pri ktorej je vzduch už úplne nasýtený vodnou parou a nie je schopný absorbovať ďalšiu vlhkosť, sa nazýva rosný bod. Ak sa povrchová teplota zníži, alebo sa zvýši množstvo vodnej pary /zvýši sa čiastočný tlak vodnej pary/ tak začne vznikať kondenzát – stekajúca voda na povrchu.

Rosný bod je funkciou teploty a relatívnej vlhkosti. Platí priama úmera, že so zvyšovaním vnútornej teploty alebo vlhkosti stúpa i teplota rosného bodu. V bytových podmienkach sa teplota rosného bodu pohybuje asi 12 ° C. Grafická závislosť rosného bodu od teploty a relatívnej vlhkosti je znázornená na obr.1.

Z grafu vyplýva, že čím vyššiu teplotu vzduchu v byte udržujeme, tým je schopný prijať viac vlhkosti do seba a tým skôr sa okná rosia /POZOR je iné zvýšiť povrchovú teplotu okna – skla, toto zvýšenie teploty rosenie odstraňuje viď praktická časť 4.4./

Relatívna vlhkosť vzduchu

Relatívna vlhkosť vzduchu (f ) vyjadruje percentuálne stupeň nasýtenia, /čiastočného tlaku vodnej pary/ vzduchu vodnou parou voči maximálne možnému nasýteniu na 100 % (f )max. Toto maximálne možné nasýtenie na 100 % je funkciou teploty, resp. zjednodušenie je priamo úmerné teplote, teda čím je teplota nižšia, tým je vzduch schopný prijať menšie množstvo pary a opačne, čím je vzduch teplejší, tým väčšie množstvo pary pohltí. Maximálne možné nasýtenie vzduchu vodnou parou udáva, koľko gramov vody sa nachádza v metri kubickom vzduchu. Grafická závislosť maximálne možného nasýtenia vzduchu je na obr.č.2 z hodnôt podľa tab.č.1

Pre relatívnu vlhkosť platí pri danej teplote platí vzťah:

Ako vyplýva z predchádzajúcich textov, rosenie okna je závislé hlavne od relatívnej vlhkosti a teploty, preto cestou na odstránenie rosenia je znížiť vlhkosť v byte alebo zvýšiť povrchovú teplotu zasklenia.

Znížiť tvorbu najmä prevádzkovej vlhkosti je nereálne, veď byt máme na to, aby sme v ňom žili, dýchali, varili, mali záľuby ako akvárium,kvety, takže jediná cesta je:

I. - odstrániť túto vlhkosť intenzívnym vetraním z bytu
II. – zvýšiť povrchové teploty okna nasledovne:

a/ umiestnením závesov a záclon tak, aby teplý vzduch od radiátora mohol prúdiť okolo zasklenia okna

b/ v prípade širšieho vnútorného parapetu vmontovať mriežku do parapetu čo najbližšie k oknu

c/ domontovať pridavné zateplenie - vonkajšiu roletu z ľubovolného materiálu /Al, plast/ a táto zníži „U“ otvoru okna asi o 0,2 až 0,3 W m2 K-1, teda rosenie nastanie neskôr asi o ďalších – 10 ° C poklesu vonkajšej teploty

d/ Ak sú na oknách vnútorné horizontálne hliníkové žalúzie, tak hlavne na noc tieto žalúzie povytiahnuť asi o 100 mm odspodu nahor a naklopiť lamely tak, aby teplý vzduch sa usmernil lamelami ku sklu

e/ zabezpečiť aby vykurovanie nebolo prerušované /ak je to v našich možnostiach/ teda aby v noci nebol pokles teploty a cez deň vzostup, čo má vplyv na rosenie a to dosť značný

f/ vymeniť zasklenie s dvojsklom na zasklenie s trojsklom, čím dosiahneme vzostup povrchovej teploty skla asi o  2,5 ° C, čo zodpovedá posunutiu rosenia pri poklese vonkajšej teploty cca o ďalších 12-15 ° C.

Všetky tieto podporné spôsoby a / až f/ sú len pomocné, hlavným a nosným odstraňovačom vlhkosti a rosenia je intenzívne vetranie.